Nowa strona internetowa

22 stycznia 2024

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej. Dzięki nowoczesnej funkcjonalności i przejrzystej szacie graficznej treści są  teraz bardziej czytelne, a dostęp do informacji wygodny i szybki.

Zachęcamy do odwiedzenia i korzystania z nowych funkcji. samorzad.gov.pl/gmina-augustow

UCHWAŁA NR XLIV/411/2023 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję 2024-2027

4 stycznia 2024

                                                              UCHWAŁA NR XLIV/411/2023
                                                                   RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                      z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. 2642, z 2023 r. poz. 289, poz. 614, poz. 1030, poz. 1429, poz. 1606, poz. 1615, poz. 1860) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję 2024-2027, w ramach naboru uzupełniającego, została wybrana:

      1)  KARBOWSKA  MAŁGORZATA

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów.

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                              Ewa Frąckiewicz

2 stycznia 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych m. in. sklepy, szkoły, działalność gospodarcza

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, popiół) Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

21 grudnia 2023

,, Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, A Nowy Rok – Dobrym Czasem ‘’(K.I.Gałczyński)Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wypełni nadzieja, spokój i radość. Aby Nowy Rok 2023 był szczęśliwy, przynosił wiele dobrych chwil, obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia, satysfakcję i spełnienie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wielu sukcesów. Wesołych i ciepłych Świąt, życzą: Rada Gminy Augustów,Wójt Gminy Augustów wraz z pracownikamiBoże Narodzenie 2023 r.

21 grudnia 2023

21 grudnia 2023

Radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2024 życzy Marek Komorowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej

ZAPROSZENIE NA XLIV ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY AUGUSTÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2023R. (CZWARTEK) O GODZINIE 10:00

20 grudnia 2023

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                               PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                     z dnia 18 grudnia 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 14 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 roku.

4. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie:

a) opinia Zespołu do spraw wyboru ławników o zgłoszonym kandydacie na ławnika.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania.

c) wybór ławnika w głosowaniu tajnym.

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję 2024-2027.

Zgłoszono 1 kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie.                 Rada Gminy wybiera 1 ławnika.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

 

b) w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów;

c) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2024 rok;

d) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2024-2027.

7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2024.

–   odczytanie projektu uchwały budżetowej;

–   odczytanie opinii Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu;

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

– głosowanie nad uchwałą budżetową.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt Uchwały nr _2023 – Wybory sołtysów kadencja 2024-2029

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

19 grudnia 2023

W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

 • w gospodarstwach domowych:
 • Badanie budżetów gospodarstw domowych
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
 • Badanie budżetu czasu ludności
 • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
 • w gospodarstwach rolnych:
 • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)

 

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

ZAPROSZENIE

12 grudnia 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Augustów!

 

Wójt Gminy Augustów serdecznie zaprasza Państwa na warsztaty dotyczące strategicznych kierunków i najważniejszych projektów dla Gminy Augustów w związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023 – 2030.

Celem najbliższego spotkania jest włączenie Państwa do wypracowania kierunków rozwoju, a także poznania Państwa opinii na temat możliwości i potrzeb wynikających z Państwa oczekiwań.

Data spotkania:  14.12.2023r, godz. 11.30

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska  1c, 16-300 Augustów.

KRUS informuje …

8 grudnia 2023

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł,
w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2024 r, upływa z dniem 31 stycznia 2024r.
 2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

7 grudnia 2023

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie zaprasza na Wigilię Wielopokoleniową dnia 17 grudnia 2023r. godzina 10:30. W programie koncert kolęd oraz rozstrzygnięcie konkursu Bożonarodzeniowego.

ZAPROSZENIE NA XLIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY AUGUSTÓW W DNIU 14 GRUDNIA 2023R. (CZWARTEK) O GODZINIE 10:00

6 grudnia 2023

                                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW
                                                                        z dnia 6 grudnia 2023 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 14 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 do roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
  a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów;
  b) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  e) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;
  f) w sprawie uchylenia Uchwały nr V/69/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw;
  g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania;
  h) zmieniająca Uchwałę Nr IX/102/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym;
  i) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/372/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych;
  j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;
  k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.
 5. Wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

                                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                                                                        Ewa Frąckiewicz

OBWIESZCZENIE

24 listopada 2023

                                                                                                                                 Augustów, dnia 24 listopada 2023 r.

OSW.6151.5.2023

                                                                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                                                   Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra, jako Zarządcy Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra, iż w dniu 08 grudnia 2023 r. w godzinach 7:00 do 15:00 na terenie obwodów łowieckich nr 39 i 40 planuje się przeprowadzenie polowania zbiorowego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski

 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

24 listopada 2023

W dniu 21 listopada 2023 r., w Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów  w Żarnowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat – Złote Gody.  W 2023 roku 9 par wnioskowało o otrzymanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.  W uroczystości wzięło udział 6 par:

 • Państwo Teresa i Kazimierz Bondziul,
 • Państwo Krystyna i Tadeusz Fiedorowicz,
 • Państwo Stanisława i Stanisław Giczewscy,
 • Państwo Helena i Jan Garbowscy,
 • Państwo Janina i Marian Kolęda,
 • Państwo Danuta i Stanisław Zalewscy.

“Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały nadane Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast małżonkom wręczył je Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński. W uroczystości, która stała się okazją do wspomnień, wzięli także udział najbliżsi Jubilatów. Wójt Gminy Augustów wraz z Zastępcą Gminy Augustów Panem Zdzisławem Chmielewskim oraz Sekretarzem Panem Tomaszem Tomaszewskim życzyli Jubilatom dalszego zgodnego pożycia małżeńskiego w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Należy podkreślić, iż Jubilaci są godnym wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Parom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, czyli Państwo Irena i Edward Duba, Państwo Anna i Jan Szymczyk oraz Państwo Maria i Wacław Jefimow odznaczenia zostaną wręczone w indywidualnych terminach.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy Augustów. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1 C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2.

Zdjęcie przedstawia pary obchodzące pięćdziesiątą rocznicę ślubu wraz z bliskimi i Wójtem Gminy Augustów